دستگاه 150 تن

شرکت سازنده : JSW- ژاپن

سال ساخت : 1995

میزان تزریق : 300 گرم

فاصله بین میل تایبارهای دستگاه : 51 سانتی متر

دستگاه مذکور مجهز به سیستم ازت در قسمت تزریق می باشد که زمینه ساز استفاده این دستگاه برای تولید قطعات تخت می باشد.

سیستم کنترل دستگاه تعویض و به روز رسانی گردیده است. 

دستگاه در حال فعالیت می باشد.