دستگاه 260 تن نگرو بوسی

شرکت سازنده : نگرو بوسی

سال ساخت :1995

میزان تزریق : 920 گرم

فاصله بین میل تایبارهای دستگاه : 54 سانتی متر

دستگاه روشن ، در خال کار و در حال استفاده می باشد. سیستم کنترل دستگاه به طور کامل تعویض و بهینه گردیده است.

این دستگاه مجهز به اینورتر ، جهت بهینه کردن مصرف انرژی است.