دستگاه 330 تن زیگلر

شرکت سازنده : زیگلر

سال ساخت : 1986

میزان تزریق : 1400 گرم

فاصله بین میل تایبار های دستگاه : 50 سانتی متر

دستگاه روشن، در حال کار می باشد.

سیستم هیدرولیک و کنترل دستگاه به طور کامل تعویض و بهینه گردیده است.