دستگاه زیگلر 550 تن

شرکت سازنده : زیگلر

سال ساخت : 1972

فاصله بین میل تایبارهای  دستگاه : 70 سانتی متر

میزان تزریق : 1200 گرم

دستگاه روشن و در حال کار می باشد.

سیستم هیدرولیک و کنترل دستگاه به طور کامل تعویض و بهینه گردیده است.